• Diễn văn khai mạc Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn
  | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
 • tài liệu tập huấn tt 14/2018 chuẩn hiệu trưởng
  | 23 lượt tải | 2 file đính kèm
 • tài liệu tập huấn tt 20/2018 chuẩn giáo viên
  | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định ra đề kiểm tra lớp GDTTSKBC
  | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bảng chấm công học viên lớp GDTTSKBC
  | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bảng chấm công giáo viên lớp GDTTSKBC
  | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định coi, chấm kiểm tra lớp GDTTSKBC
  | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biên bản tổng kết lớp GDTTSKBC
  | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định phân công dạy lớp GDTTSKBC
  | 25 lượt tải | 1 file đính kèm